फुटँ

ये फुटँ वागडी भासा माय पेली भणवा नी किताब बणावणा नी कार्य साला नॅ ही ज्ये उदयपुर माय थाज्यी ती।